Prepravné podmienky

1. D√°tum a¬†ńćas dodania stanovuje naturestyle.store a z√°kazn√≠k na to nem√° Ňĺiadny vplyv.

a). v pr√≠pade nepredv√≠dan√Ĺch udalost√≠ je moŇĺn√° z√°sielka v inom neŇĺ pridelenom term√≠ne za predpokladu, Ňĺe z√°kazn√≠k s√ļhlas√≠ s predńļŇĺen√≠m term√≠nu dodania a t√ļto skutońćnosŇ• p√≠somne ozn√°mi na adresu¬†[email protected]¬†najnesk√īr 4 dni pred predpokladanou nepr√≠tomnosŇ•ou.

b). v pr√≠pade ozn√°menia uvedenom pri objedn√°vke, Ňĺe z√°kazn√≠k nebude pr√≠tomn√Ĺ v¬†danom term√≠ne (dovolenka, sviatky, sluŇĺobn√° cesta), sa m√īŇĺe staŇ•, Ňĺe term√≠n dodania sa predlŇĺ√≠ viac ako stanovuj√ļ Pravidl√°, s ńć√≠m z√°kazn√≠k s√ļhlas√≠.

c). n√°bytok rozv√°Ňĺame od pondelka do nedele (vr√°tane) od 6.00 do 22.00 h, v osobitn√Ĺch pr√≠padoch dokonca aj v¬†neskorŇ°√≠ch hodin√°ch.

d). naturestyle.store si vyhradzuje pr√°vo na zmenu uŇĺ stanoven√©ho term√≠nu dodania bez udania d√īvodu.

e). v pr√≠pade zmeny term√≠nu dodania bez avizovania tejto skutońćnosti zn√°Ň°a z√°kazn√≠k zv√ĹŇ°en√© n√°klady na prepravu o¬†bal√≠k Premium, alebo si m√īŇĺe tovar bezplatne prevziaŇ• v s√≠dle spolońćnosti. Pońćas n√°kupu z√°kazn√≠k, ktor√Ĺ si je vedom√Ĺ Pravidiel, rozhoduje o platbe, ktor√ļ si vybral.

f). ak z√°kazn√≠k ned√° ot√°zky pred k√ļpou, ktor√© by sa t√Ĺkali prepravn√Ĺch podmienok, m√° sa za to, Ňĺe porozumel vŇ°etk√Ĺm ich bodom.

2. Prepravn√° sluŇĺba je poskytovan√° zakaŇĺd√Ĺm bez vyn√°Ň°ania. Z√°kazn√≠k si preber√° n√°bytok z automobilu.

3. Prepravn√° sluŇĺba je poskytovan√° vŇĺdy bez mont√°Ňĺe. Klient si montuje n√°bytok svojpomocne.

4. Aktu√°lny stav objedn√°vky sa d√° skontrolovaŇ• po prihl√°sen√≠ sa do svojho √ļńćtu na str√°nke naturestyle.store.

5. Ak je n√°bytok dod√°van√Ĺ kuri√©rskou firmou, je z√°kazn√≠k povinn√Ĺ skontrolovaŇ• objedn√°vku, pr√≠padn√© poŇ°kodenia. Reklam√°cie poŇ°kodenia pri preprave bez sp√≠san√©ho protokolu o Ň°kode sa nebud√ļ zohńĺadŇąovaŇ•.

6. Pokiańĺ d√ījde k¬†neodobratiu n√°bytku, n√°klady na spiatońćn√ļ prepravu zn√°Ň°a z√°kazn√≠k podńĺa nepreferenńćnej a trhovej sadzby, t. j. 0,89 ‚ā¨ za km z adresy z√°kazn√≠ka (zhodnej s adresou dodania uvedenou v objedn√°vke) na adresu skladu: 37-100 ŇĀaŇĄcut Dńôbina 200A Pońĺsko.

Potrebujete poradiŇ•? Zavolajte n√°m.

+421 233 215 849