PRAVIDLÁ NAKUPOVANIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Internetový obchod dostupný na naturestyle.store/sk/ prevádzkuje Ireneusz Trojnar pôsobiaci pod firmou Styl Natury Ireneusz Trojnar so sídlom 37-100 Łańcut Dębina 200A, DIČ:PL 815157976, IČO: 691552023, ďalej len Predajca.

1.2. Definície:

a) Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku, okrem dní zákonom stanovených ako voľné pracovné dni.

b) Zákazník – plnoletá  fyzická, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá uzatvára kúpno-predajnú zmluvu s Predajcom.

c) Spotrebiteľ – fyzická osoba uskutočňujúca s Predajcom právne transakcie, priamo nesúvisiace s obchodnou alebo profesionálnou činnosťou, ktorú ona vykonáva.

d) Kupujúci – Zákazník a Spotrebiteľ.

e) Predajca – Ireneusz Trojnar, pôsobiaci pod firmou Styl Natury Ireneusz Trojnar, so sídlom 37-100 Łańcut Dębina 200A, Poľsko

f) Elektronický účet – súbor údajov v IT systéme Predajcu zabezpečený prihlasovacím menom a heslom poskytnutým Kupujúcim, obsahujúci údaje Kupujúceho a informácie o ním zadaných objednávkach v internetovom obchode. Ide o jediný spôsob, ktorým sa dá skontrolovať stav objednávok.

1.3. Spôsob kontaktu:

a) telefonicky na čísle: +421 911 554 575

b) pomocou e-mailom na adrese: [email protected]

c) jediným miestom kontroly stavu objednávok je stránka naturestyle.store/sk/status

 pracovníci oddelenia služieb pre zákazníka nie sú povinní stavy kontrolovať.

1.4. Kto chce používať systém IT Predajcu by mal mať:

a) počítač, notebook, tablet, smartphone alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet v odporúčanom rozlíšení 1024x768,

b) prístup k e-mailu,

c) prístup k ľubovoľnému internetovému prehliadaču spolu s možnosťou ukladania súborov Cookies a Javascript.

1.5. Osobné údaje sú Predajcom spracovávané iba a výlučne v rozsahu a na základe zásad týchto Pravidiel. Kupujúci poskytuje údaje dobrovoľne a má právo nazrieť do ich obsahu, ich aktualizovať a opravovať.

 

2. ZADÁVANIE A REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK

2.1. Objednávky sa prijímajú:

a) prostredníctvom webovej stránky: naturestyle.store/sk/ prostredníctvom aplikácie „Košík“, kde Kupujúci uvedie kontaktné údaje, označí objednaný tovar a zvolí spôsob platby,

b) telefonicky: +421 911 554 575

c) e-mailom na adrese: [email protected]

2.2. Pri realizácii objednávky prostredníctvom aplikácie „Košík“ dostane Kupujúci potvrdenie prijatia objednávky na uvedenú e-mailovú adresu.

2.3. Telefonické objednávky musia byť potvrdené zaslaním správy na uvedenú e-mailovú adresu.

2.4. V prípade uskutočnenia objednávky e-mailom po tom, čo Kupujúci odošle informácie o objednávke, tak Predajca potvrdí – zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke – podmienky predaja spolu s uvedením celkovej hodnoty objednávky vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

2.5. Pokiaľ Kupujúci neprevezme objednané výrobky na vlastné náklady a tým sa rozhodne, aby mu boli doručené zakúpené výrobky prepravou organizovanou Predajcom, bude vtedy cenová ponuka zaslaná Predajcom zahŕňať aj náklady na prepravu.

2.6. Aby mohol Predajca určiť výšku poplatku za prepravu objednaných výrobkov, je Kupujúci povinný uviesť presnú adresu dodania tovaru.

2.7. Realizácia objednávky sa začína:

a) v prípade objednávok zaplatených pri odbere – po potvrdení prijatia zálohy

b) v prípade objednávok platených bankovým prevodom, elektronickými platbami – po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet Predajcu.

2.8. Pred zadaním objednávky by si mal Kupujúci prečítať ustanovenia týchto Pravidiel a prepravné podmienky.

2.9. Termín realizácie objednávky je uvedený v podmienkach predaja pripravených a odoslaných Predajcom a počíta sa v pracovných dňoch.

2.10. V prípade tovaru označeného ako „Akcia“ alebo tovaru označeného ako „Výpredaj“ o poradí, v ktorom sa objednávky vybavujú, rozhoduje poradie prijatia potvrdených objednávok na tento tovar. Množstvo tovaru za akčné alebo výpredajové ceny je obmedzené.

2.11. Pokiaľ Predajca nie je schopný vyrobiť, pripraviť na odoslanie a doručiť objednané výrobky v časovom limite uvedenom v objednávke (maximálna doba realizácie všetkých objednávok je popísaná v bode 3.5.), potom je povinný informovať Zákazníka o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním nový termín. Ak Kupujúci nebude súhlasiť s predĺžením lehoty na realizáciu objednávky, tak sa to stáva základom pre odstúpenie od zmluvy.

2.12. Elektronické služby poskytované Predajcom vo forme objednávkového formulára a účtu sú bezplatné.

2.13. V prípade neštandardných objednávok, t. j. zmeny rozmerov, látok, zmeny vodiacich líšt, závesov , si vyhradzujeme – z dôvodu chýbajúcich elementov alebo nedostatku technických možností – právo vyrobiť nábytok v štandardnom variante, s čím zákazník udelí súhlas.

2.14. V prípade neštandardných objednávok nie je možné odstúpiť od zmluvy za štandardných podmienok, Predajca môže, ale nemusí prijať takéto riešenia. 

3. DODANIE

3.1. Predajca ponúka nasledujúce spôsoby prevzatia a dodania zakúpených výrobkov:

a) kuriérska služba,

b) vlastná preprava Predajcu.

3.2. Odporúča sa, aby všetky výrobky, ktoré by sa kvôli svojim vlastnostiam a rozmerom mohli poškodiť počas prepravy kuriérskou službou a nebudú osobne prevzaté Kupujúcim, boli Kupujúcemu doručené vlastnou dopravou Predajcu, po predchádzajúcom schválení výšky platby za prepravu Predajcu.

3.3. Vo chvíli prevzatia objednávky je Zákazník povinný starostlivo skontrolovať obsah zásielky. Sťažnosti na mechanické poškodenie budú posudzované iba v prípade vyhotovenia zápisnice o škode, potvrdenej podpisom Zákazníka a Dodávateľa zásielky.

3.4. Tovar zostáva majetkom Predajcu do chvíle, kým Zákazník nezaplatí celú dlžnú sumu.

3.5. Lehota vybavenia objednávky činí v priemere 4 – 8 týždňov, maximálna doba realizácie však môže byť 12 týždňov.

3.6. V prípade nepredvídaných udalostí, nezávislých od Predajcu, a sťažujúcich alebo brániacich mu poskytnúť službu v deklarovanej lehote, bude objednávka realizovaná bez zohľadnenia bodu 3.5. týchto Pravidiel.

3.7. V prípade akýchkoľvek zmien rozmerov, farieb, sfarbenia sa môžu dodacie lehoty predĺžiť, čo Zákazník akceptuje.

4. PLATBA

4.1. Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť:

a) bankovým prevodom na nasledujúci bankový účet Predajcu: Styl Natury Ireneusz Trojnar 37-100 Łańcut Dębina 200A

Tatra Banka

 IBAN: SK7311000000002947094803  SWIFT: TATRSKBX

b) v hotovosti zamestnancovi Predajcu – pri dodaní, po predchádzajúcom zaplatení 30 % zálohy,

d) pri dobierka vo chvíli  prevzatia zásielky od kuriéra, po predchádzajúcom zaplatení 30 % zálohy,

e) prostredníctvom elektronickej platby a platby platobnou kartou služby fondy.sk (podrobné informácie o službe sú k dispozícii na webových stránkach https://www.gopay.com/sk/

5. REKLAMAČNÉ KONANIE

5.1. Predajca je povinný dodať tovar bez právnych a fyzických vád. Na tovar zakúpený spotrebiteľom sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu predaja.

5.2. Nábytok je určený výlučne na vnútorné použitie pri teplote 15 – 30 stupňov Celzia. Drevený nábytok nie je možné užívať vonku. Jeho skladovanie na slnku, vo vlhkých miestnostiach alebo pri nízkych teplotách môže viesť k mnohým prasklinám v dreve, v nalakovaných povrchoch a dokonca k deformácii nábytku.

5.3. Voskovaný drevený nábytok by sa mal čistiť iba prostriedkami určenými na takéto ošetrenie. Na starostlivosť o nábytok netreba používať mokré, navlhčené handričky. Pri užívaní nábytku sa treba vyhýbať tomu, aby sa naň kládli mokré alebo horúce predmety – môžu spôsobiť to, že sa rozpustí ochranná vosková vrstva a odfarbí povrch. V takom prípade je potrebné voskovať celý kus nábytku znova.

5.4. Z dôvodu ohraničení, ktoré majú monitory k počítačom sa farby prezentovaného nábytku môžu mierne líšiť od skutočných. Drevo je prírodný materiál, s vlastnou kresbou a jedinečnou štruktúrou, vďaka čomu má každý kus nami vyrobeného nábytku individuálny a neopakovateľný charakter. Jeho prirodzené vlastnosti zapríčiňujú tvorbu farebných rozdielov na jednotlivých prvkoch nábytku. Uplatnenie rôznych technológií farbenia pri výrobe nábytku môže spôsobiť, že prírodná štruktúra a kresba dreva môžu mať zvýraznené rozdiely.

5.5. Rozmery uvedené na webovej stránke sú vonkajšie rozmery nábytku.

5.6. Predajca si vyhradzuje právo na vykonanie konštrukčných zmien, ktoré neovplyvňujú funkčnosť nábytku, s cieľom vylepšiť produkt. V predstavených grafikách, najmä pri výrobkoch, ktoré sú k dispozícii v mnohých variantoch, sa môžu proporcie nábytku líšiť od tých, ktoré boli nakoniec dodané Zákazníkovi.

5.7. Sťažnosti je potrebné podať písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected] alebo poštou na adresu sídla firmy. V záujme zlepšenia procesu vybavovania sťažností sa odporúča poskytnúť také údaje, ako sú:

a) meno, priezvisko, adresa objednávajúceho,

b) popis predmetu reklamácie s priloženými fotografiami, ktoré ukazujú nahlásené vady,

c) uviesť obsah požiadavky.

5.8. Reklamácie sa posudzujú v priebehu 14 dní odo dňa ich prijatia. Kupujúci dostane písomnú odpoveď.

5.9. Predajca zodpovedá pred Zákazníkom do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie. Predajca nezodpovedá za ušlý zisk Zákazníka.

5.10. Nábytok by sa mal montovať maximálne dva týždne od dodania. Drevo, ktoré je nesprávne uložené v obaloch, sa môže zdeformovať, ohnúť, môžu sa vyskytnúť rozdiely vo veľkosti prvkov. Po uplynutí tejto doby nebudú reklamácie posudzované kladne.

5.11. Na webových stránkach naturestyle.store/info sa nachádzajú technické podmienky pre nábytok, veci tam prezentované ako špeciálne vlastnosti produktu nebudú v reklamáciách kladne zohľadnené.

6. MIMOSÚDNE POSTUPY POSUDZOVANIA REKLAMÁCIÍ A UPLATNENIA NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

6.1. Podrobné informácie o mimosúdnych postupoch posudzovania reklamácií a o opravných prostriedkoch, ako aj o pravidlách prístupu k týmto konaniam, možno získať v sídlach a na webových stránkach centrály a krajských inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj Združenia slovenských spotrebiteľov  .

 

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.1 V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od

zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa

osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného

osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami

a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru. (Napr. pri objednávke sedačky

alebo rohovej sedacej súpravy ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí

farbu látky)

 

b) v ktorom predmetom služby sú veci, ktoré sú po dodaní svojou povahou neoddeliteľne spojené s inými vecami,

c) kúpy matraca ako hygienického výrobku,

7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy náklady na spiatočnú prepravu k Predajcovi hradí Kupujúci.

7.3. V prípade odstúpenia od zmluvy Kupujúci zodpovedá za všetky poškodenia pri preprave na spiatočnej ceste k Predajcovi.

7.4 V prípade odstúpenia Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty položiek, čo vyplýva z ich používania spôsobom, ktorý prekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zľavy platia po prijatí pokynov v elektronickej podobe, ktoré sa zašlú na žiadosť Zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

8.2. V prípade zmien rozmerov nábytku, ako aj pri vykonaní ďalších zmien, t. j. montáž vodiacich líšt a pod., sa predpokladá, že si Zákazník môže takúto službu objednať tak, že označí navrhované zmeny v objednávke, vyhradzujeme si však právo v prípadoch, keď nám technológia neumožní vykonať zmeny štandardných rozmerov/úprav dostupných na stránke.

8.3. Zmluvy medzi Predajcom a Kupujúcim sa uzatvárajú v poľštine.

8.4. Používanie služieb poskytovaných elektronickou cestou je spojené s osobitnými rizikami vyplývajúcimi zo zásahov tretích osôb. Predajca nemá žiadny vplyv na fungovanie a dostupnosť internetu. Kupujúci, ktorí uskutočňujú platby pomocou „elektronických platieb“, by mali predovšetkým chrániť informácie pred ich zverejnením tretím osobám.

8.5. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel z dôležitých dôvodov, t. j. zmeny právnych predpisov.

8.6. V oblasti, na ktorú sa tieto Pravidlá nevzťahujú, sa budú uplatňovať príslušné ustanovenia

poľskej legislatívy, najmä: Občiansky zákonník, zákon o zaručenej elektronickej

fakturácii č. 215 z 18. júna 2019, zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250 z 9. mája 2007.

 

Podmienky zliav dostupné na webovej stránke naturestyle.store/sk/

Ak je nábytok označený percentuálnou zľavou (napr. – 25 %, - 30 % atď.), bude sa zľava účtovať iba ak:

1. Zákazník akceptuje maximálnu lehotu realizácie objednávky, ktorá činí 12 týždňov.

2. Zákazník súhlasí s prijatím pokynov k nábytku elektronicky na stránke naturestyle.store/info, alebo e-mailom

3. Zákazník súhlasí s automatickou obsluhou po zadaní objednávky (to platí pre kontrolu stavu objednávok, odpovedí na korešpondenciu automatickým spôsobom atď.)

Ak Zákazník nechce využiť zľavovú akciu, pretože chce mať objednávku vybavenú rýchlejšie, alebo potrebuje pokyny písomne, alebo potrebuje a chce kontrolovať stav objednávky telefonicky alebo e-mailom – vtedy mu zľava neprislúcha.

Požadujeme, aby Zákazník bez meškania po objednaní nábytku na adrese: [email protected] dal pokyn, že odstupuje od zľavy. Potom kupuje nábytok za cenu, ktorú na stránke vidno ako  preškrtnutú, je vyššia o stanovený koeficient viditeľný pri každom nábytku, na ktorý sa vzťahuje zľava.

Pokiaľ Zákazník nezadá takýto pokyn, predpokladá sa, že využíva túto zľavu.

 

 

Zavolajte nám ak chcete konzultáciu

+421 911 554 575